Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari i materijala.

Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav cjeloviti sistem upravljanja otpadom.

Papir

Da bi se što manje štete nanijelo životnoj sredini, moguće je ponovo sakupiti hartiju koja nam više nije potrebna i dati je na recikliranje.

Reciklažom 1 tone stare hartije spašavamo 17 stabala  drveta, štedimo 4.200 kw električne energije i 32000 litara vode.

Staklo

Reciklažom jedne flaše,uštedi se dovoljno energije da jedna sijalica od 100w može da svijetli puna 4 sata.

Ako se u svijetu baci 28 milijardi flaša i tegli godišnje u prosjeku, zamislite koliko bismo električne energije uspjeli da uštedimo.

Prednost stakla je u tome što ga je moguće beskrajno reciklirati.

Plastika

Plastika je materijal koji se dobija iz nafte. Plastični proizvodi se nakon upotrebe dugo raspadaju u zemlji, preko 100 godina. Plastični otpad u suštini nije otpad, već grupa novih resursa, odnosno sirovina. 2011. godine ukupna količina plastične ambalaže iznosila je 327.936,78 tona. Plastični otpad na deponijama zauzima 9% od ukupne težine otpada, ali zapreminski zauzima 32% na deponijama. Reciklažom otpadne plastike se doprinosi smanjenju potrošnje električne energije, a samim tim i smanjenju emisije štetnih gasova.